На Черкащині суд визначився з рішенням щодо безжального вбивці власного батька ФОТО

Ïàëàòà â ìåæîáëàñòíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå, ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè Âîëüíÿíñêîé ìóæñêîé èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹ 20, ãäå îòáûâàþò íàêàçàíèå îêîëî 1500 ïðåñòóïíèêîâ, îñóæäåííûõ çà ñîâåðøåíèå òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, â ã.Âîëüíÿíñê (Çàïîðîæñêàÿ îáë.), 28 ìàÿ 2012 ã.  ýòîò äåíü ïðåäñåäàòåëü Çàïîðîæñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäð Ïåêëóøåíêî, ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ âëàñòåé ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîñåòèëè Âîëüíÿíñêóþ ìóæñêóþ èñïðàâèòåëüíóþ êîëîíèþ ¹ 20. Çàïîðîæñêèé ãóáåðíàòîð îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé ìåæîáëàñòíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû, ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè êîëîíèè, ïîñåòèë îòäåëåíèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, ñòîëîâóþ, õëåáîïåêàðíþ, òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî. Îñîáîå âíèìàíèå Àëåêñàíäð Ïåêëóøåíêî îáðàòèë íà ïðîèçâîäñòâà, íàëàæåííûå â ðåæèìíîì ó÷ðåæäåíèè. Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî çàï÷àñòåé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, êîðïóñíîé ìåáåëè è ðàçëè÷íûõ èçäåëèé èç äåðåâà, ñïåöîáóâè. Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, âîïðîñ òðóäîâîé çàíÿòîñòè îñóæäåííûõ äîëæåí çàíèìàòü ïåðâîå ìåñòî. À çíà÷èò, íàäî ñîçäàâàòü âîñòðåáîâàííîå êîíêóðåíòîñïîñîáíîå ïðîèçâîäñòâî. Ñåãîäíÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Çàïîðîæñêîé îáëàñòè åæåìåñÿ÷íî ïðîèçâîäèòñÿ òîâàðîâ íà ñóììó 2,8 ìëí.ãðí. Àëåêñàíäð Ïåêëóøåíêî äàë ïîðó÷åíèå ðóêîâîäèòåëÿì óïðàâëåíèé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ðàçðàáîòàòü ïóòè ñîòðóäíè÷åñòâà â âîïðîñå çàêóïêè ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé â îáëàñòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé. Òàêæå ãëàâà îáëàñòè çàÿâèë, ÷òî íóæíî ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì òðóäîóñòðîéñòâà ëþäåé, óæå îòáûâøèõ íàêàçàíèå. Ýòî òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè â ðåãèîíå. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ïðèëåïû / ÓÍÈÀÍ

За публічного обвинувачення прокурорів Золотоніської окружної прокуратури суд постановив ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру до жителя Золотоніщини, який скоїв умисне вбивство з особливою жорстокістю.

Слідством встановлено, що 37-річний чоловік, розпивав разом зі своїм батьком алкогольні напої у власному помешканні.

У ході застілля чоловік взяв молоток, а потім ножі, лопату та сокиру, і наніс батькові несумісні з життям множинні колото-різані поранення в грудну клітку та живіт, а потім в голову і шию.

Після чого він розчленував тіло померлого.

За висновком судово-психіатричного експерта чоловік на час вчинення злочинів і дотепер страждає  на хронічне психічне захворювання, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

Суд підтримав позицію прокурора та задовольнив клопотання органу слідства, застосувавши до підозрюваного примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим типом нагляду.

Поширити в соціальних мережах !
Shares

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.