У Фонді держмайна України виявлено порушення на 90 мільярдів гривень ФОТО

Òàáëè÷êà âîçëå çäàíèÿ Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Óêðàèíû, â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ 2012 ã.  ýòîò äåíü ÔÃÈÓ ïðèçíàë ÎÎÎ "Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå" (ËÝÎ) ïîáåäèòåëåì ïðèâàòèçàöèîííîãî êîíêóðñà ïî ïðîäàæå 50% ãîñïàêåòà àêöèé ÏÀÎ "Âèííèöàîáëýíåðãî". Ðåàëèçàöèîííàÿ öåíà ãîñïàêåòà 50% "Âèííèöàîáëýíåðãî" ñîñòàâèëà 176 ìëí. 200 òûñ. ãðí.  õîäå ñîñòîÿâøèõñÿ 13 ôåâðàëÿ àóêöèîííûõ òîðãîâ ìåæäó äâóìÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ãîñïàêåòà "Âèííèöàîáëýíåðãî" - ÎÎÎ "Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå" (ËÝÎ) è VS Energy International Ukraine - áûëî ïðîâåäåíî 5-è øàãîâîå ïîâûøåíèå öåíû ñ ðàçìåðîì îäíîãî øàãà â 1 ìëí. 680 òûñ. ãðí., â ðåçóëüòàòå ÷åãî "Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå" ïðåäëîæèëî çà 50% "Âèííèöàîáëýíåðãî" íàèâûñøóþ öåíó â 176 ìëí. 200 ãðí., ÷òî íà 8 ìëí. 550 òûñ. ãðí. áîëüøå åãî íà÷àëüíîé öåíû (167 ìëí. 650 òûñ. ãðí. – ÓÍÈÀÍ). Äî ýòîãî ÔÃÈÓ áûëè ðàñêðûòû öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ËÝÎ ïðåäëîæèëà çà 50% "Âèííèöàîáëýíåðãî" 167 ìëí. 750 òûñ. ãðí., VS Energy International Ukraine ïðåäëîæèë çà ïðèâàòèçèðóåìûé ïàêåò 167 ìëí. 800 òûñ. ãðí. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ïàêåòà àêöèé "Âèííèöàîáëýíåðãî" ñîñòàâëÿëà 167 ìëí. 650 òûñ. ãðí. Òàêæå â ýòîò äåíü ÔÃÈÓ ïðèçíàë ÎÎÎ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» ïîáåäèòåëåì ïðèâàòèçàöèîííîãî êîíêóðñà ïî ïðîäàæå 50% ãîñïàêåòà àêöèé ÏÀÎ "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî". Ðåàëèçàöèîííàÿ öåíà ãîñïàêåòà 50% "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" ñîñòàâèëà 140 ìëí. 700 òûñ. ãðí.  õîäå ñîñòîÿâøèõñÿ 13 ôåâðàëÿ àóêöèîííûõ òîðãîâ ìåæäó äâóìÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ãîñïàêåòà "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" - ÎÎÎ «Ëóãàíñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå» (ËÝÎ) è ÎÎÎ «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» - áûëî ïðîâåäåíî 4-õ øàãîâîå ïîâûøåíèå öåíû ñ ðàçìåðîì îäíîãî øàãà â 1 ìëí. 400 òûñ. ãðí., â ðåçóëüòàòå ÷åãî «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» ïðåäëîæèëî çà 50% "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" íàèâûñøóþ öåíó â 140 ìëí. 700 òûñ. ãðí., ÷òî íà 5 ìëí. 700 òûñ. ãðí. áîëüøå åãî íà÷àëüíîé öåíû (135 ìëí. ãðí. – ÓÍÈÀÍ). Äî ýòîãî ÔÃÈÓ áûëè ðàñêðûòû öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ËÝÎ ïðåäëîæèëà çà 50% "Çàêàðïàòüåîáëýíåðãî" 135 ìëí. ãðí., «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ Óêðàèíà Ò» ïðåäëîæèë çà ïðèâàòèçèðóåìûé ïàêåò 135 ìëí. 100 òûñ. ãðí. Ñ 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ÔÃÈÓ ïðîäàë àêöèè îêîëî 25% îáëýíåðãî Óêðàèíû. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

За результатами проведеного аудиту виявила порушення у роботі Фонду державного майна України на 90 мільярдів гривень, і є ризики втрати майна орієнтовної вартості більш як 56 мільярдів.

Про це повідомила Рахункова палату України. Аудит проведено за 2020–2021 роки, а з окремих питань за більш тривалий період.

“Неефективність системи управління та контролю за використанням і розпорядженням держмайном господарюючими суб’єктами, якими управляє Фонд державного майна України і його регіональні відділення, призвела до низки недоліків і порушень”, – наголошується у звіті відомства.

Повідомляється також, що під час перевірки аудитори виявили порушення під час адміністрування дохідної частини бюджету на більш як 42 мільйонів гривень.

“Встановлено, що 11 мільйонів гривень фонд і його регіональні відділення використовували непродуктивно, неефективно управляли коштами і майном на більш як 33 мільйона гривень. Крім того, виявлено безпідставно нараховану і виплачену зарплату керівнику одного з державних підприємств та трьом заступникам керівника регіонального відділення. Через необґрунтовані управлінські рішення посадових осіб фонду бюджет втратив більш як 2 мільйони гривень”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Рахункова палата нагадала також про низку порушень, зафіксованих у частині управління майном ДП Пуща-Водиця.

Зокрема, на неконкурентних засадах передали приватним будівельним компаніям під багатоквартирну забудову 9 земельних ділянок загальною площею 308 га у Подільському й Оболонському районах міста Києва без визначення їх ринкової вартості, що унеможливило визначення реальної частки (вкладу) ДП “Пуща-Водиця” в інвестиційних договорах. Реалізація зазначених договорів створює ризики відчуження активів держпідприємства за орієнтовним розрахунком понад 40 мільярдів гривень.

Крім того, 21 земельна ділянка ДП “Пуща-Водиця” загальною площею майже 55 га використовувалась не за цільовим призначенням, що створює високий ризик їх втрати. На момент проведення аудиту за орієнтовним розрахунком вартість цих ділянок становила понад 7 мільярдів гривень.

Поширити в соціальних мережах !
Shares

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.